Tento web využívá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Přijímací kritéria

Organizační směrnice ředitelky k umísťování žáků a studentů v DM

 

Tato směrnice upravuje přijímání žáků a studentů středních škol a vyšších odborných škol k ubytování v Domově mládeže Lovosická (dále jen DM).

 

Čl. 1   Obecné podmínky

Dle § 4, vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, o umisťování žáků a studentů v domově mládeže a internátu rozhoduje ředitelka  DM. 

Ředitelka při umísťování žáka nebo studenta (dále jen žáka) přihlíží ke vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti z místa bydliště, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu a věku. 

O umístění rozhoduje ředitelka na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka a zletilým žákem do termínu vypsaného ředitelkou výše uvedeného školského zařízení na každý školní rok.

Ředitelka písemně vyrozumí  zákonného zástupce nezletilého žáka a zletilého žáka o umístění nebo neumístění do domova mládeže.

Rozhodnutí ředitelky o umístění či neumístění v domově mládeže a internátu nepodléhá správnímu řízení.

 

Čl. 2 Upřesnění kritérií pro umísťování žáků

Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity DM, budou přednostně umísťováni žáci, kteří:

a) navštěvují školu, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha

b) pocházejí ze složitých sociálních poměrů, což žadatel doloží buď potvrzením příslušného orgánu, nebo požádá písemně ředitelku o zohlednění jím popsané situace,

c) doloží zdravotní důvody k přednostnímu umístění v DM potvrzením od lékaře (přiložit k přihlášce do domova mládeže),

d) jsou nezletilí – mladší žáci jsou umísťování přednostně před žáky staršími 18 let; v tomto případě může být přihlédnuto současně ke kritériu pod bodem a) – sociální důvody, uplatnění tohoto kritéria není třeba dokládat žádostí,

e) stráví v prostředcích veřejné dopravy při dojíždění z místa bydliště více než 60 minut (bude přihlíženo též k obtížnosti dopravního spojení a četnosti spojů) nebo je místo bydliště vzdáleno více než 50 km,

f) byli ubytováni v domově mládeže v předchozím školním roce a prokázali sociální přizpůsobivost a aktivitu v životě DM (stupeň ukázněnosti a aktivní účast na výchovném programu), tzn., dodržovali řádně Vnitřní řad domova mládeže

 

Čl. 3 Závazné termíny k průběhu řízení o umístění žáků v domově mládeže a internátu

Uzávěrka přijímání přihlášek je do data určeného hlavní vychovatelkou na aktuální školní rok. Přihláška musí být podána na tiskopisu vydaném školským zařízením.

 

Čl. 4 Organizační postup při umísťování žáků a studentů

Závazná přihláška upravuje smluvní vztah mezi plnoletým žákem nebo zákonným zástupcem (dále jen „žadatel“) a DM.

Platnost a účinnost smluvního vztahu nastává splněním následujících podmínek:

  1. závazná přihláška je vlastnoručně podepsána žadatelem a ředitelem DM,
  2. žadatel ve stanoveném termínu uhradí zálohu na daný školní rok,
  3. žadatel ve stanoveném termínu doloží potvrzení o přijetí ke studiu, potvrzení o návštěvě školy, vstupní formuláře, 
  4. žadatel ve stanoveném termínu požádá DM o vydání čipové studentské identifikační karty ISIC, pokud takovou již nevlastní.

 

a) Distribuce přihlášek:

- zájemci z řad zákonných zástupců žáků přijímaných do 1. ročníků škol naleznou přihlášku na webových stránkách DM,

- žákům ubytovaným v domově mládeže přihlášky předají skupinoví vychovatelé nejpozději do data určeného hlavní vychovatelkou,

-  přihlášky na domov mládeže jsou veřejnosti  dostupné v DM i k osobnímu  vyzvednutí

b) Zjištění o plnění podmínek k umístění u již ubytovaných žáků:

- vychovatelé předají návrhy na umístění či neumístění žáků podle čl. 2 aktuálně určeného data vedoucí vychovatelce,

- návrhy projedná PVK a sdělí ředitelce DM své stanovisko.

c)  Vypracování pořadníku přijímání žáků k ubytování pro případ uvolnění místa odřeknutím  ubytování již přijatým žákem – zodpovídá hlavní vychovatelka DM.

d) K umísťování žáků na uvolněná místa v průběhu školního roku zmocňuje ředitelka DM hlavní vychovatelku.

 

Čl. 5 Ukončení ubytování na domově mládeže a internátu v průběhu školního roku

Během školního roku ukončí ředitelka  žákovi umístění v DM  pokud:

a) o to požádá písemně zákonný zástupce žáka, nebo zletilý žák nejpozději 14 dní před dnem, kdy ukončí ubytování,

b) zákonný zástupce nebo zletilý žák opakovaně neuhradí úplatu za ubytování nebo stravování déle než dva měsíce a nedohodl se s ředitelkou DM na jiném termínu úhrady

c) žák přestal být žákem střední školy nebo vyšší odborné školy nebo mu bylo povoleno přerušení studia,

d) žák byl vyloučen z domova podle § 31 odst. 2 a 4, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

e) žák se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která ubytovanému žákovi poskytuje vzdělávání,

f) bylo zjištěno, že zletilý žák/student nebo zákonný zástupce žáka uvedli do přihlášky nepravdivé údaje.

 

Čl. 6 Zrušení závazné přihlášky

V případě, že záloha nebude uhrazena do data určeného v přihlášce, bude mít DM za to, že žadatel od ubytování v DM odstoupil. Závaznou přihlášku je vzhledem ke vzniklým nákladům možné písemně zrušit po 30. 6. daného roku jen se storno poplatky specifikovanými v přihlášce na aktuální školní rok.

Písemné výpovědi je třeba poštou na adresu DM nebo na email hlavní vychovatelky.

 

V Praze dne 1. 9. 2017
Mgr. Lada Sojková
Ředitelka DM