Tento web využívá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Elektronická přihláška k pobytu

Žádám o umístění:

do domova mládeže v objektu:

ve školním roce:

Zájemce o ubytování pro školní rok 2018/2019 přijímáme průběžně dle možností kapacity DM.

Zájemce o ubytování pro školní rok 2020/2021 přijímáme od 15. května 2020.

Osobní údaje
Pokud jste cizinec, vyplňte číslo pasu.
Pokud zatím nevlastníte OP, vyplňte do kolonky pouze nuly.
Trvalé bydliště
1. zákonný zástupce (Otec/Matka)
2. zákonný zástupce (Otec/Matka)
Škola, kterou bude žák(yně) navštěvovat
Zdravotní stav
Různé

Žadatel prohlašuje, že byl řádně seznámen se a dalšími výše uvedenými pravidly, s jejich obsahem souhlasí a zavazuje se spolupracovat s výchovnými pracovníky při výchovném působení. Žadatel svým podpisem této závazné přihlášky stvrzuje, že nezamlčel žádné významné skutečnosti, že všechny údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a že všem výše uvedeným podmínkám rozumí, souhlasí s nimi a podepsal je na základě svobodné vůle nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.


Závazná přihláška upravuje smluvní vztah mezi žákem / žákyní či studentem / studentkou starší 18 let nebo zákonným zástupcem u žáků / žákyní mladších 18 let (dále jen „žadatel“) a Domovem mládeže a školní jídelnou, Praha 9, Lovosická 42 (dále jen „DM“). Platnost a účinnost smluvního vztahu nastává splněním následujících podmínek:

 1. závazná přihláška je vlastnoručně podepsána žadatelem a ředitelem DM
 2. žadatel ve stanoveném termínu uhradí zálohu na daný školní rok
 3. žadatel ve stanoveném termínu doloží potvrzení o přijetí ke studiu, potvrzení o návštěvě školy, vstupní formuláře

 • Žadatel souhlasí s úhradou zálohy a následujícími podmínkami vyúčtování zálohy. Záloha ve výši 3.500,- Kč je splatná do data určeného hlavní/vedoucí vychovatelkou hotově nebo na účet DM (č. ú. 514835005/2700, variabilní symbol: identifikační číslo ubytovaného – přidělí DM). V případě, že záloha nebude uhrazena do data určeného hlavní/vedoucí vychovatelkou, bude mít DM za to, že žadatel od ubytování v DM odstoupil. Závaznou přihlášku je vzhledem ke vzniklým nákladům možné písemně zrušit po 30. 6. 2022 jen s následujícími storno poplatky: zrušení do 31. 7. 2022 – 10 % zálohy, do 22. 8. 2022 – 50 % zálohy, po 22. 8. 2022 – 100 % zálohy. Zájemci nastupující během školního roku hradí zálohu nejpozději v den nástupu. Při nástupu žadatele k ubytování bude záloha převedena na osobní účet žadatele vedený v DM.
 • Žadatel se hlásí k ubytování a stravování v DM ve školním roce 2022/2023 souhlasí s „kalkulací nákladů stravování“ a souhlasí s cenami uvedenými v „Ceníku DM“. Cena se mění pouze v případě změny vyhlášky. Platba za ubytování činí v jednolůžkovém pokoji 1.600,- Kč měsíčně, ve dvoulůžkovém pokoji 1.550,- Kč měsíčně, v třílůžkovém pokoji 1.450,- Kč měsíčně, studenti VŠ 3.500,- Kč měsíčně. Ceny za ubytování jsou uvedeny bez stravy. Ceny dalších služeb jsou dle „Ceníku DM“.
 • DM si vyhrazuje právo z organizačních důvodů (zejména kapacitních možností) ubytovat žadatele v jiném objektu, než o který žadatel žádá.
 • Platby v průběhu školního roku za ubytování, stravu a využívané služby (internet, tisk apod.) na následující měsíc musí být uhrazeny vždy nejpozději do 20. dne předešlého měsíce. Platba za ubytování bude provedena z osobního účtu žadatele vedeného v DM. Žadatel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu platby uhradí za každý započatý měsíc prodlení smluvní pokutu ve výši 200,- Kč.
 • Žadatel bere na vědomí, že úmyslné nebo nedbalostní poškození, popřípadě poničení majetku či věci je žák/žákyně, student /studentka povinen uhradit ve výši uvedené v „Ceníku DM“.
 • Žadatel se zavazuje doložit aktuální rozhodnutí o přijetí ke studiu do data určeného hlavní vychovatelkou, ve výjimečných případech se souhlasem DM do dne nástupu na DM a v průběhu školního roku 2x doložit potvrzení o návštěvě školy (1. a 2. pololetí).
 • Pokud rodiče nezletilého žáka/žákyně nebydlí ve společné domácnosti, je žadatel povinen prokázat, komu je žák/žákyně svěřen/a do péče.
 • Zákonný zástupce žáka/žákyně bude respektovat „Vnitřní řád DM“, režim dne, provozní řády a výchovně vzdělávací program školského zařízení. Ve dnech přítomnosti žáka/žákyně v DM bude předem do 19 hod. konzultovat změnu délky vycházek se skupinovou vychovatelkou/skupinovým vychovatelem.
 • Zákonný zástupce bude nepřítomnost nezletilého žáka omlouvat pouze písemně e-mailem nebo SMS zprávou.
 • Pokud bude zákonný zástupce vyzván k nutné osobní návštěvě, zavazuje se na tuto výzvu neprodleně reagovat.
 • Žadatel bere na vědomí, že při neuhrazení platby za ubytování nebo stravování nebo jiné služby (internet, tisk apod.) delší než dva měsíce, porušení bezpečnostních a protipožárních opatření, kouření v budově DM může být důvodem pro ukončení pobytu v DM.
 • Žadatel bere na vědomí, že při nástupu do 15. v měsíci uhradí plnou cenu za ubytování. Při nástupu po 15. v měsíci uhradí polovinu ceny za ubytování.
 • Žadatel bere na vědomí, že v případě ukončení ubytování v DM nahlásí tuto skutečnost skupinové vychovatelce/skupinovému vychovateli nejméně 14 dní předem.
 • Žadatel souhlasí s příležitostnými povinnými odjezdy a s vystěhováním z pokoje z technických nebo z organizačních důvodů nebo z důvodů komerčního využití během dnů pracovního klidu, prázdnin nebo víkendů.
 • Žadatel prohlašuje, že byl řádně seznámen se „Základními právy a povinnostmi ubytovaných“ a dalšími výše uvedenými pravidly, s jejich obsahem souhlasí a zavazuje se spolupracovat s výchovnými pracovníky při výchovném působení. Žadatel svým podpisem této závazné přihlášky stvrzuje, že nezamlčel žádné významné skutečnosti, že všechny údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a že všem výše uvedeným podmínkám rozumí, souhlasí s nimi a podepsal je na základě svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Závazná přihláška upravuje smluvní vztah mezi žákem / žákyní či studentem / studentkou starší 18 let nebo zákonným zástupcem u žáků / žákyní mladších 18 let (dále jen „žadatel“) a Domovem mládeže a školní jídelnou, Praha 9, Lovosická 42 (dále jen „DM“). Platnost a účinnost smluvního vztahu nastává splněním následujících podmínek:

 1. závazná přihláška je vlastnoručně podepsána žadatelem a ředitelem DM
 2. žadatel ve stanoveném termínu uhradí zálohu na daný školní rok
 3. žadatel ve stanoveném termínu doloží potvrzení o přijetí ke studiu, potvrzení o návštěvě školy, vstupní formuláře

 • Žadatel souhlasí s úhradou zálohy a následujícími podmínkami vyúčtování zálohy. Záloha ve výši 3.500,- Kč je splatná do 31. 5. 2023 hotově nebo na účet DM (č. ú. 138 806 0820/2700, variabilní symbol: identifikační číslo ubytovaného (přidělí DM). V případě, že záloha nebude uhrazena do 31. 5. 2023, bude mít DM za to, že žadatel od ubytování v DM odstoupil. Závaznou přihlášku je vzhledem ke vzniklým nákladům možné písemně zrušit po 30. 6. 2023 jen s následujícími storno poplatky: zrušení do 31. 7. 2023 – 10 % zálohy, do 28. 8. 2023 – 50 % zálohy, po 28 8. 2023 – 100 % zálohy. Zájemci nastupující během školního roku hradí zálohu nejpozději v den nástupu. Při nástupu žadatele k ubytování bude záloha převedena na osobní účet žadatele vedený v DM.
 • Žadatel se hlásí k ubytování a stravování v DM ve školním roce 2023/2024, souhlasí s „kalkulací nákladů stravování“ a souhlasí s cenami uvedenými v „Ceníku DM“. Cena se mění pouze v případě změny vyhlášky. Platba za ubytování činí v jednolůžkovém pokoji 1.600,- Kč měsíčně, ve dvoulůžkovém pokoji 1.550,- Kč měsíčně, v třílůžkovém pokoji 1.450,- Kč měsíčně. Ceny za ubytování jsou uvedeny bez stravy. Ceny dalších služeb jsou dle „Ceníku DM“.
 • DM si vyhrazuje právo z organizačních důvodů (zejména kapacitních možností) ubytovat žadatele v jiném objektu, než o který žadatel žádá.
 • Platby v průběhu školního roku za ubytování, stravu a využívané služby (internet, tisk apod.) na následující měsíc musí být uhrazeny vždy nejpozději do 20. dne předešlého měsíce. Platba za ubytování bude provedena z osobního účtu žadatele vedeného v DM. Žadatel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu platby uhradí za každý započatý měsíc prodlení smluvní pokutu ve výši 200,- Kč.
 • Žadatel bere na vědomí, že úmyslné nebo nedbalostní poškození, popřípadě poničení majetku či věci je žák/žákyně, student /studentka povinen uhradit ve výši uvedené v „Ceníku DM“.
 • Žadatel se zavazuje zřídit do měsíce od nástupu do DM identifikační kartu ISIC, pokud takovou již nevlastní, a nahlásit její číslo
 • Žadatel se zavazuje doložit aktuální rozhodnutí o přijetí ke studiu nejpozději do 31.5.2023, ve výjimečných případech se souhlasem DM do dne nástupu na DM a v průběhu školního roku 2x doložit potvrzení o návštěvě školy (1. a 2. pololetí).
 • Pokud rodiče nezletilého žáka/žákyně nebydlí ve společné domácnosti, je žadatel povinen prokázat, komu je žák/žákyně svěřen/a do péče.
 • Zákonný zástupce žáka/žákyně bude respektovat „Vnitřní řád DM“, režim dne, provozní řády a výchovně vzdělávací program školského zařízení. Ve dnech přítomnosti žáka/žákyně v DM bude předem do 19 hod. konzultovat změnu délky vycházek se skupinovou vychovatelkou/skupinovým vychovatelem.
 • Zákonný zástupce bude nepřítomnost nezletilého žáka omlouvat pouze písemně e-mailem nebo SMS zprávou.
 • Pokud bude zákonný zástupce vyzván k nutné osobní návštěvě, zavazuje se na tuto výzvu neprodleně reagovat.
 • Žadatel bere na vědomí, že při neuhrazení platby za ubytování nebo stravování nebo jiné služby (internet, tisk apod.) delší než dva měsíce, porušení bezpečnostních a protipožárních opatření, kouření v budově DM může být důvodem pro ukončení pobytu v DM.
 • Žadatel bere na vědomí, že při nástupu do 15. v měsíci uhradí plnou cenu za ubytování. Při nástupu po 15. v měsíci uhradí polovinu ceny za ubytování.
 • Žadatel bere na vědomí, že v případě ukončení ubytování v DM nahlásí tuto skutečnost skupinové vychovatelce/skupinovému vychovateli nejméně 14 dní předem.
 • Žadatel souhlasí s příležitostnými povinnými odjezdy a s vystěhováním z pokoje z technických nebo z organizačních důvodů nebo z důvodů komerčního využití během dnů pracovního klidu, prázdnin nebo víkendů.
 • Žadatel prohlašuje, že byl řádně seznámen se „Základními právy a povinnostmi ubytovaných“ a dalšími výše uvedenými pravidly, s jejich obsahem souhlasí a zavazuje se spolupracovat s výchovnými pracovníky při výchovném působení. Žadatel svým podpisem této závazné přihlášky stvrzuje, že nezamlčel žádné významné skutečnosti, že všechny údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a že všem výše uvedeným podmínkám rozumí, souhlasí s nimi a podepsal je na základě svobodné vůle nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.