ÚvodCeníkChci se ubytovatPoradenstvíPovinné údajeDokumenty a formulářeAktivityFotoKontakty
Aktuality

Povinné údaje

1. 6. 2017

Informace - začátek školního roku 2017/2018...

Více zde.


21. 2. 2017

Ubytování VŠ studentů...

Více zde.


31. 1. 2017

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY...

Více zde.


11. 1. 2017

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO UBYTOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZAČNE 1. BŘEZNA 2017 ...

Více zde.


1. Název subjektu                                 Domov mládeže a školní jídelna

                                                               Lovosická 42/439, Praha 9

 • Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
 • Domov mládeže je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazen do sítě škol a školských zařízení ČR

2. Důvod a způsob založení

 • Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
 • Domov mládeže je pod výše uvedeným názvem zapsán ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.
 • Zřizovatelem je hlavní město Praha.

3. Organizační struktura                       organizační struktura 2.1.2017

4. Kontaktní spojení                              Kontakt na jednotlivé zaměstnance

                                                                 naleznete zde

4.1 Poštovní                                         1) Domov mládeže a školní jídelna

                                                                 Lovosická 42/439

                                                                 190 00 Praha 9

                                                              2) Domov mládeže a školní jídelna

                                                                  Dittrichova 15

                                                                  120 00 Praha 2

4.2 Adresa pro osobní návštěvy                Stejná jako poštovní.

4.3 Úřední hodiny

 • Konzultační hodiny výchovného poradce jsou úterý a středa 17.00 až 20.00, tel.: 774 544 706 
 • Konzultační hodiny speciálního pedagoga jsou pondělí až čtvrtek 15.00 až 17.00, tel.: 734 441 344 

4.4 Telefonní čísla                                    Asistentka ředitele: 286 003 113

                                                                 Ekonomka: 286 003 125

4.5 Číslo faxu                                           fax DM nemá

4.6 Adresa webu                                      www.dmlovosicka.cz

4.7 Adresa e-podatelny                            info@dmlovosicka.cz

4.8 Další elektronické adresy                   všechny elektronické adresy jsou uvedeny zde

5. Případné platby lze poukázat na číslo účtu 514835005/2700 Unicredit bank, a. s.

    VS: Identifikační číslo, číslo faktury

    Platbu lze provést i hotově a to vkladem do pokladny

6. IČ                                                          00638706

                                                                  IZO DM 110010469

                                                                  IZO ředitelství 600027651

7. DIČ                                                        CZ00638706

8. Dokumenty

8.1 Pedagogické dokumenty                      Vnitřní řád

                                                                   Školní vzdělávací program

                                                                   Rámcový pedagogicko-výchovný plán

                                                                   Minimální preventivní program

                                                                   Etický kodex

                                                                   Výroční zpráva 2015

8.2 Rozpočet                                              Rozpočet na rok 2016

                                                                   Rozpočet na rok 2015

9. Žádosti a informace                            Žádosti o informace

                                                                  posílejte na sekretariát nebo řediteli DM

10. Příjem žádostí a dalších podání        Poštou na adresu DM

11. Opravné prostředky

 • Opravné prostředky se podávají písmeně na adresu DM (adresováno ředitelce DM), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku.

12. Formuláře                                             Správní řád

                                                                     Formuláře

 • Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adresách

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

 • Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu
 • Životní situace související s DM a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy

14. Nejdůležitější používané předpisy

 • Nejdůležitější právní předpisy a metodické materiály týkající se škol a školských zařízení

Zákony

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády

 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě.

Vyhlášky MŠMT

 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

 • Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

14.1 Vydané právní předpisy                      Vnitřní řád DM

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zprávy                                      Výroční zprávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejné zakázky

V současné době jsou vyhlášena tato výběrová řízení viz. aktivity.

Volná pracovní místa

V současné době jsou v DM a ŠJ Lovosická, Dittrichova volná  pracovní  místa

Uveřejňování smluv

Seznam povinně uveřejňovaných smluv najdete zde Arakis & Bellevillle 2006